Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Hollander – Kantoorwensen op maat

Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel onder nummer: 60299576

1. Toepassing / conversie

Artikel 1: Algemeen
Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle verbintenissen, internettransacties en webwinkelverkopen, tussen Hollander, handelend onder de handelsnaam (rechtsvorm eenmanszaak) Hollander – Kantoorwensen op maat, www.hollanderopmaat.nl, info@hollanderopmaat.nl gevestigd te Oldebroek, ingeschreven bij de kamer van koophandel Oost Nederland onder nummer 60299576, verder te noemen “de leverancier” en haar afnemers of opdrachtgevers, verder te noemen “de wederpartij”, welke zijn ontstaan ingevolge, hetzij overeenkomst, hetzij de wet.

2. Afwijkingen van, aanvullingen op en bedingen, strijdig met deze voorwaarden zijn voor Hollander – Kantoorwensen op maat slechts bindend, indien en voor zover deze door Hollander –Kantoorwensen op maat schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard.

3. Indien enige bepaling van deze voorwaarden in strijd blijkt te zijn met een wettelijk voorschrift, dan zal deze bepaling zodanig worden gelezen dat de strijdigheid wordt opgeheven. Mocht dit niet mogelijk blijken, dan blijft deze bepaling buiten toepassing, waarbij de overige bepalingen gehandhaafd blijven.

4. Hollander – Kantoorwensen op maat wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de koper van de hand. Onder ‘zaken’ wordt in deze voorwaarden tevens verstaan het leveren van diensten, zoals projectsupport, montage, programmering en onderhoud. Onder ‘koper’ wordt tevens de opdrachtgever bedoeld.

2. Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomst

2.1 Elke aanbieding van de leverancier is vrijblijvend en dient als één geheel te worden beschouwd, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2.2 Indien de wederpartij een opdracht plaatst, komt de overeenkomst eerst tot stand doordat de leverancier dit schriftelijk aanvaardt, dan wel een begin met de uitvoering daarvan maakt.

2.3 Al dan niet in catalogi getoonde of verstrekte monsters of modellen gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de verschuldigde zaak daaraan behoeft te beantwoorden. De leverancier is niet gehouden tot nalevering van eenmaal geleverde producten, indien deze producten uit de productie of het verkoopprogramma van de leverancier zijn genomen.

2.4 De door de leverancier uitgebrachte aanbieding alsmede door hem verstrekte tekeningen en draaiboeken blijven zijn eigendom en dienen, indien geen opdracht met de leverancier tot stand komt, onverwijld aan hem te worden teruggezonden. Zij mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de leverancier noch geheel of ten dele worden gekopieerd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.

2.5 Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende de bij de leverancier geldende normale werkuren. In geval van levering of montage buiten de normale werkuren wordt op het normale uurtarief een toeslag berekend van: 30% op normale werkdagen, met dien verstande, dat gedurende de nacht de toeslag 40% bedraagt; 60% op zaterdag; 100% op zon- en feestdagen

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn af magazijn en exclusief omzetbelasting (BTW).

3.2 Voor opdrachten met betrekking tot investeringszaken tot een bedrag van Euro 350 en met betrekking tot kantoor verbruiksartikelen tot een bedrag van Euro 75 worden orderkosten in rekening gebracht volgens de ten tijde van de uitvoering van de order daartoe bij de leverancier geldende regeling.

3.3 Montage- of installatiewerkzaamheden en voorzieningen zijn voor rekening van de wederpartij en worden separaat doorberekend.

3.4 Wijzigingen in inkoopprijzen, loon- en materiaalkosten, sociale- en overheidslasten, vrachtkosten, verzekeringspremies en andere kosten, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie geven de leverancier het recht de prijs te wijzigen. Wijzigt de leverancier de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst dan heeft de wederpartij het recht de overeenkomst op die grond te ontbinden.

3.5 Indien op verzoek van de wederpartij de levering wordt uitgesteld ofwel bespoedigd, heeft de leverancier recht op vergoeding van de voor hem uit dit uitstel respectievelijk uit deze bespoediging voortvloeiende kosten en van de wettelijke rente over de prijs van de in het uitstel betrokken producten.

4. Levering

4.1 Levering vindt plaats af magazijn/leverancier/fabrikant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.2 De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking worden gesteld dan wel op het moment dat deze hem worden bezorgd. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken maximaal 4 weken worden opgeslagen voor rekening en risico van de leverancier ongeacht hetgeen is bepaald in artikel 5. De wederpartij is in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd.

4.3 De leverancier is gerechtigd verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is de leverancier gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

4.4 De overeengekomen levertijd geldt nimmer als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de wederpartij de leverancier schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

5. Transport/risico

5.1 Verzending en transport geschieden voor rekening van de leverancier.

5.2 Indien de verkochte zaak door de leverancier of een door deze aangewezen vervoerder bij de wederpartij wordt bezorgd, is de zaak voor risico van leverancier van de aflevering af, ook indien het eigendom nog niet is overgegaan op de wederpartij. Artikel 4.2 is onverkort van toepassing.

6. Montage

6.1 Montage wordt geacht te kunnen geschieden onder normale werkomstandigheden en gedurende voor de montagedienst van de leverancier geldende normale werkuren. Indien de werkzaamheden geheel – of ten dele moeten plaatsvinden buiten de normale werkuren, dan zal hiervoor aan de wederpartij de toeslag zoals vermeld in artikel 2 lid 5 in rekening worden gebracht.

6.2 Waar nodig, zijn de montagewerkzaamheden gebaseerd op vooraf aan de wederpartij gezonden tekeningen. De hierin opgegeven maten en gegevens dienen door de wederpartij in het werk te worden gecontroleerd. Afdrukken van de betreffende tekeningen worden door de wederpartij voor akkoord getekend en aan de leverancier geretourneerd. De beoordeling van geschiktheid van de constructie van het gebouw, waarin de producten worden gemonteerd, is voor verantwoordelijkheid van de wederpartij.

6.3 Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt de wederpartij voor eigen rekening en risico: a) dat de werkzaamheden, welke niet tot de opdracht van de leverancier behoren, zoals elektriciens-, hak-, breek-, metsel-, beton-, stucadoors- en/of schilderwerk of andere dergelijke werkzaamheden op de juiste wijze en tijdig zijn verricht;

b) dat licht- en krachtstroom op redelijke afstand beschikbaar zijn en dat de ruimten waarin gewerkt dient te worden schoon, droog en voldoende verwarmd zijn.

c) dat de aangevoerde producten met een voor plateauwagens of pallettrucks voldoende grote lift naar de plaats van montage kunnen worden vervoerd. Andere werkzaamheden door derden mogen een ongestoorde voortgang van het transport door het gebouw en/of de aaneengesloten montage niet verhinderen;

d) dat de aangevoerde, doch nog niet gemonteerde producten, alsmede de gereedschappen, kunnen worden opgeslagen in af te sluiten en uitsluitend voor de leverancier toegankelijke ruimten, welke geëigend zijn voor de opslag van deze producten en gereedschappen.

6.4 In geval van tijdverlies als gevolg van vermissing of een oorzaak, waarvoor de leverancier niet aansprakelijk is, wordt een zodanige verlenging van de levertijd toegestaan als alle omstandigheden in aanmerking genomen redelijk is. Ten aanzien van deze verlenging is artikel 3 lid 5 van overeenkomstige toepassing.

6.5 De wederpartij is aansprakelijk voor beschadiging van producten of gereedschappen, alsmede voor vermissing hiervan, tenzij de leverancier hiervoor grove schuld of opzet treft.

7. Advies- en projectkosten

7.1 De kosten voor het uitbrengen van een voorstudie en/of inrichtingsvoorstel, het maken van tekeningen en/of plattegronden, alsmede leiding geven aan de opzet, coördinatie en/of uitvoering van een project, zijn voor rekening van de wederpartij.

7.2 Het auteursrecht op door de leverancier verstrekte adviezen, tekeningen, draaiboek, afbeeldingen en omschrijvingen blijft altijd aan de leverancier voorbehouden.

7.3 Adviezen worden naar beste weten en kunnen uitgewerkt en gegeven. De leverancier is op geen enkele wijze aansprakelijk voor in de adviezen aangegeven opbergcapaciteiten, resultaten en/of te verwachten prestaties van door hem te leveren c.q. geleverde producten.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 De door de leverancier geleverde zaken blijven het eigendom van de leverancier totdat de wederpartij de koopsom heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die de leverancier op de weder partij mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in één of meer van zijn verplichtingen jegens de leverancier.

8.2 Door de leverancier geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt. In geval van doorverkoop is de wederpartij verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen.

8.3 Het is de wederpartij niet toegestaan de zaken te verpanden of hierop enig ander recht te vestigen.

9. Betaling en zekerheid

9.1 Facturen van de leverancier dienen binnen 14 dagen na leveringsdatum te worden voldaan op een door de leverancier aan te geven wijze.

9.2 Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta zonder verrekening, korting of opschorting uit welke hoofde dan ook.

9.3 Ingeval van niet-tijdige betaling verkeert de wederpartij in verzuim en is hij rente verschuldigd ten bedrage van 1,5% per (gedeelte van de) maand met een minimum van de wettelijke rente per jaar.

9.4 Ingeval van niet-tijdige betaling, liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar, ongeacht of de leverancier hiervoor reeds heeft gefactureerd of voorfinanciering heeft plaatsgevonden en is de leverancier bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van de leverancier schadevergoeding te vorderen.

Ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van de schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de leverancier in deze voorwaarden in de verhouding met de wederpartij is uitgesloten.

9.5 Ingeval van niet-tijdige betaling worden de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten

9.6 De leverancier is steeds gerechtigd om hetgeen hij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van de wederpartij heeft te vorderen, te verrekenen met een al dan niet opeisbare tegenvordering van de wederpartij op de leverancier. Ingeval de vordering van de leverancier op de wederpartij nog niet opeisbaar is, maakt de leverancier van zijn verrekeningsbevoegdheid geen gebruik, tenzij op de tegenvordering van de wederpartij beslag wordt gelegd of daarop anderszins verhaal wordt gezocht, daarop een beperkt zakelijk recht wordt gevestigd of de wederpartij zijn tegenvordering onder bijzondere titel overdraagt. De leverancier zal de wederpartij indien mogelijk van tevoren in kennis stellen van het gebruik van zijn verrekeningsbevoegdheid.

9.7 De wederpartij is verplicht op eerste verzoek van de leverancier terstond genoegzaam en in de door de leverancier gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zonodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is de leverancier gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten.

9.8 Indien de wederpartij aan een verzoek als bedoeld in het voorgaande lid niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen terstond opeisbaar.

10. Garantie

10.1 De garantietermijn vangt aan op het moment van aflevering als bedoeld in artikel 4 lid 4.

10.2 De garantie houdt in dat zaken, die materiaal-en/of constructiefouten vertonen, naar keuze van de leverancier gratis worden hersteld dan wel vervangen, dan wel dat de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar worden gesteld of de betrokken zaken in zijn geheel worden vervangen, al naar gelang van en overeenkomstig de voor de betrokken zaken bij de leverancier geldende dan wel gebruikelijke regeling gerestitueerd. Een aldus vervangen dan wel teruggenomen zaak wordt (weer) eigendom van de leverancier en dient bij de leverancier te worden ingeleverd.

10.3 Buiten de garantie vallen gebreken aan de zaken, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buitenaf komende oorzaak.

10.4 Het recht op garantie vervalt, indien de zaak verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt, of indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier enige (herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan de zaak zijn verricht of aangebracht, tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van de zaak.

10.5 Indien de wederpartij een beroep doet op een door de leverancier gegeven garantie, dient de wederpartij binnen 14 dagen na ontvangst door de leverancier van het beroep op garantie, de leverancier in staat te stellen de desbetreffende zaak te onderzoeken op een naar keuze van de leverancier te bepalen plaats, bij gebreke waarvan de wederpartij geen rechten kan ontlenen aan de garantie, tenzij de gedraging of het nalaten van de wederpartij een verval van diens rechten op garantie niet zou rechtvaardigen.

10.6 Indien de leverancier onder de garantie materiaal-en/of constructiefouten heeft laten herstellen of de desbetreffende zaak heeft vervangen, is hij van zijn garantieverplichtingen volledig gekweten en zal hij niet tot enige verdere (schade)vergoeding zijn gehouden, tenzij schade voortvloeit uit opzet of grove schuld van de leverancier of zijn leidinggevend personeel, of aansprakelijkheid van de leverancier voortvloeit uit Titel 3 Afdeling 3 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Evenmin kan de wederpartij op grond van de gebleken materiaal- en/of constructiefouten ontbinding van die overeenkomst vorderen, tenzij in redelijkheid van de wederpartij niet kan worden verwacht dat hij de overeenkomst in stand laat.

11. Gebreken; klachttermijnen

11.1 De wederpartij dient de geleverde zaken bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd; of de geleverde zaken wat de hoeveelheid en het aantal betreft overeenstemmen met het overeengekomene; of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

11.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de wederpartij deze te vermelden op de afleveringsbon, de factuur en/of het vervoersdocument.

11.3 Niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 30 dagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd en onder vermelding van de factuurgegevens te melden aan de leverancier.

11.4 Klachten over facturen dient de wederpartij binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te melden aan de leverancier.

11.5 Indien de wederpartij geen melding maakt van gebreken of klachten binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten.

11.6 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, verjaren door verloop van één jaar na aflevering.

12. Aansprakelijkheid

12.1 De aansprakelijkheid van de leverancier is beperkt tot nakoming van de in artikel 10 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.

12.2 Behoudens grove schuld aan de zijde van de leverancier de toepasselijkheid van de wettelijke bepalingen betreffende productaansprakelijkheid zoals deze voor het uitvoeren van de betreffende EU-richtlijn zijn vastgesteld, alsmede behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van de leverancier, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten. Op deze uitsluiting zal geen beroep kunnen worden gedaan indien een zodanig beroep in voorkomend geval tot een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar resultaat zou leiden.

12.3 De leverancier is derhalve ook niet aansprakelijk voor: schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de wederpartij verstrekte gegevens; beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabrikaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.

12.4 Indien de leverancier, zonder de montage in opdracht te hebben, wel bij de montage hulp en bijstand – van welke aard ook verleent, geschiedt dit voor risico van de wederpartij.

12.5 Ingeval de wederpartij geen consument of een daarmee gelijk te stellen afnemer is, is hij gehouden de leverancier te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen

12.6 De wederpartij is verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de producten en andere door de leverancier te leveren diensten en prestaties.

12.7 De leverancier is niet aansprakelijk voor verstrekte of nog te verstrekken adviezen, tenzij dit uitdrukkelijk voorwerp is geweest of zal worden van een schriftelijke adviesovereenkomst.

13. Intellectuele eigendom/auteursrechten

13.1 De door de leverancier geleverde zaken maken geen inbreuk op enig intellectuele eigendomsrecht dan wel auteursrecht. Mocht evenwel al dan niet in rechte komen vast te staan dat enige door de leverancier geleverde zaak inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten dan wel auteursrechten van een derde, zal de leverancier naar zijn keuze en na overleg met de wederpartij de betrokken zaak

13.2 De wederpartij heeft geen recht op vervanging van de zaak, die strijd oplevert met enig intellectueel eigendomsrecht dan wel auteursrecht van een derde, indien hij de leverancier niet binnen 30 dagen na bekendwording met dit feit schriftelijk hierover heeft ingelicht.

14. Ontbinding overeenkomst

14.1 Indien de wederpartij niet, niet tijdig, of niet behoorlijk aan enige verplichting uit een overeenkomst met de leverancier voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling of ondercuratelestelling van de wederpartij of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is de leverancier, na de wederpartij schriftelijk in gebreke te hebben gesteld, gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd zijn verder toekomende rechten de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In die gevallen zijn alle vorderingen die de leverancier op de wederpartij mocht hebben terstond volledig opeisbaar.

14.2 Indien de behoorlijke nakoming door de leverancier van zijn verplichtingen uit een overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, onmogelijk is als gevolg van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van de leverancier komen, waaronder ook gerekend worden omstandigheden die in artikel 15 worden genoemd, is de leverancier gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

15. Overmacht

15.1 Onder overmacht worden verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan de leverancier zijn toe te rekenen. Hieronder zullen indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van de leverancier, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van de leverancier, een algemeen gebrek aan voor het totstandkomen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan de leverancier afhankelijk is, algemene vervoersproblemen, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden.

15.2 Indien de overmacht langer dan zes maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De leverancier is in dat geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.

16. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

16.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de leverancier en de wederpartij is het Nederlands recht van toepassing.

16.2 Geschillen tussen de leverancier en de wederpartij die behoren tot de competentie van de arrondissementsrechtbank worden bij uitsluiting beslecht door de rechter van de plaats van vestiging van de leverancier, tenzij de leverancier als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de wederpartij